Komunikat bpa Andrzeja Czai o śmierci śp. bpa Gerarda Kusza

21 marca 2021

Drodzy Diecezjanie,

Z głębokim żalem informuję, że w poniedziałek 15 marca 2021 roku odszedł do Pana po długiej i ciężkiej chorobie w 82. roku życia, 59. roku kapłaństwa i 36. roku biskupstwa - emerytowany gliwicki biskup pomocniczy Gerard Kusz, wcześniej w latach 1985-1992 nasz biskup pomocniczy.

Biskup Gerard Kusz urodził się 23 października 1939 roku w Dziergowicach. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Raciborzu, rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i w Opolu, które zwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich z rąk biskupa opolskiego Franciszka Jopa dnia 24 czerwca 1962 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach (1962-1964) oraz Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (1964-1973). W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Studia specjalistyczne w dziedzinie katechetyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczął w 1974 roku. W 1976 roku uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1978 roku obronił pracę doktorską. W 1978 roku został mianowany wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu (Filia KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL w Opolu. W latach 1983-1985 był wicerektorem WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Po utworzeniu w 1994 roku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego był również jego wykładowcą.

Dnia 27 czerwca 1985 roku mianowany został biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Konsekracja miała miejsce 15 sierpnia 1985 roku. Jako swoje zawołanie biskupie wybrał słowa: "Oboedientia et pax" (Posłuszeństwo i pokój). W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy: sprawy katechetyczne, wizytatorów diecezjalnych, sprawy kultury chrześcijańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej, TP KUL, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu. Sprawował szczególną opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim.

25 marca 1992 roku został biskupem pomocniczym nowopowstałej diecezji gliwickiej. W diecezji pełnił funkcje: wikariusza generalnego, przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 roku należał do Komisji Katechetycznej Konferencji Episkopatu Polski. Był wiceprzewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W czasie swojej posługi w diecezji gliwickiej był Przewodniczącym Wydziału Nauki i Kultury Kurii Gliwickiej oraz Wikariuszem Generalnym. Należał do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Dużo uwagi i czasu poświęcał katechetom w diecezji. Chętnie udawał się z posługą pasterską do wspólnot w diecezji.

W dniu 15 listopada 2014 roku, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Mimo przejścia w stan spoczynku, nadal - na ile pozwalały mu siły - aktywnie uczestniczył w życiu diecezji. Zmagając się w ostatnich latach z fizyczną słabością i utrudzony chorobą, w poniedziałkowy wieczór 15 marca br., zaopatrzony świętymi sakramentami, Biskup Gerard zakończył swoją ziemską wędrówkę.

Uroczystości pogrzebowe śp. Biskupa Gerarda rozpoczną się 19 marca br. o godz. 19.00 eksportą i Mszą św. w katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. 20 marca br. o godz. 11.00 sprawowana będzie Msza święta w katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. Po południu o godz. 16.30 odbędzie się Msza św. w rodzinnej parafii śp. Biskupa Gerarda w Dziergowicach, a następnie złożenie ciała na miejscowym cmentarzu. Biskupi diecezji opolskiej wraz ze wspólnotą seminaryjną i przybyłymi kapłanami odprawią Mszę św. w intencji Zmarłego w środę 24 marca br. o godz. 15.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

Do wszystkich Diecezjan zwracam się z prośbą, aby w najbliższych dniach otoczyć bp. Gerarda gorącą modlitwą. Polecajmy śp. biskupa Gerarda Miłosierdziu Bożemu: Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę biskupa Gerarda i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, * włącz go na wieki do ich społeczności. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

Wasz biskup

† Andrzej Czaja

Opole, 17 marca 2021 roku


Komunikat bpa Andrzeja Czai o śmierci śp. bpa Gerarda Kusza