Parafia, czyli co?

8 października 2023

ROZWAŻANIA NA 8 PAŹDZIERNIKA 2023 R.


"Parafia ma długą historię i od początku odgrywała fundamentalną rolę w życiu chrześcijan, w rozwoju i duszpasterstwie Kościoła (...). Niektóre teksty Pawła pokazują ustanawianie małych wspólnot jako kościołów domowych, określanych zazwyczaj przez Apostoła słowem »dom« (por. np. Rz 16, 3-5; 1 Kor 16, 19-20; Flp 4, 22). (...) Sama etymologia słowa »parafia« czyni zrozumiałym sens tej instytucji: parafia jest domem pośród domów i odpowiada logice wcielenia Jezusa Chrystusa, żywego i działającego we wspólnocie ludzkiej. Dlatego, widzialnie reprezentowana przez budynek kultu, jest znakiem stałej obecności Zmartwychwstałego Pana pośród Jego Ludu Bożego."

Instrukcja: Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła, nr 6-7.

Do refleksji

W ostatnich latach stał się modny tzw. churching, czyli wędrówki wiernych do kościołów, w których sakramenty sprawowane są w najdogodniejszy dla nich sposób. Chodzi w tym przypadku o sposób sprawowania liturgii, styl homilii, a czasami architekturę czy temperaturę kościoła itp. Zachodzi więc pytanie: czy parafia ma jeszcze jakieś znaczenie w dzisiejszych czasach? Czym dzisiaj jest parafia, jakie formy powinna przyjmować?

Parafia jest "domem pośród domów", jest żywą wspólnotą wierzących, zgromadzoną wokół Chrystusa Zmartwychwstałego. Cechą charakterystyczną wspólnoty Kościoła, także w wymiarze parafialnym są wzajemne więzi - najpierw poszczególnych wierzących z Chrystusem, a w drugiej kolejności parafian między sobą oraz pomiędzy kapłanem a parafianami. Tworzą się konkretne relacje osób wzajemnie za siebie odpowiedzialnych - nie tylko w sferze materialnej, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym. Parafianie mają możliwość wspólnego kroczenia wraz z Chrystusem Zmartwychwstałym, umacniania relacji z Bogiem i z innymi ludźmi, składania świadectwa wiary, towarzyszenia sobie w trudnych chwilach, także dzięki modlitwie.

Zadanie

Pomódl się za swojego proboszcza oraz za wspólnotę parafialną: za sąsiadów, osoby, które spotykasz na niedzielnej Mszy Świętej.