Skorzystaj bezpłatnie z psychoterapii

28 czerwca 2022
o

Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie (w Diecezjalnym Domu Formacyjnym, ul. Emilii Gierczak 2), będący oddziałem Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, rozpoczyna rejestrację do uczestnictwa w nowym projekcie, w którym bezpłatną pomoc terapeutyczną mogą uzyskać wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego. W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

systemowa terapia rodzin

terapia par/małżeńska

indywidualna psychoterapia osób dorosłych

terapia i diagnoza dzieci

konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Aby zgłosić chęć udziału, w któreś z powyższych form wsparcia, należy skontaktować się z rejestracją i umówić się na pierwszy termin spotkania w OPEiTR Nysa - tel. 77-442-55-50 (rejestracja telefoniczna w godz. 09-16:00), e-mail: poradnia@dfoz.pl


SKORZYSTAJ BEZPŁATNIE Z PSYCHOTERAPII


Zadanie pn. "Ośrodki Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin - organizacja specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym w latach 2022/2023" jest realizowane przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w ramach projektu pn.: "Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.