Kim są świeccy?

ROZWAŻANIA NA 2 CZERWCA 2024 R.


"We wspólnotach kościelnych działalność świeckich jest do tego stopnia konieczna, że bez niej samo apostolstwo pasterzy nie może zazwyczaj być w pełni skuteczne".

Do refleksji

Który stan jest lepszy - duchowny czy świecki?

Bardzo często te dwa powołania w Kościele są sobie przeciwstawiane. Można odnieść wrażenie, że kapłani i świeccy stają niejako "po dwóch stronach barykady". Tymczasem warto odwołać się w tym miejscu do nauczania Soboru Watykańskiego:

Świeccy to wierni niebędący kapłanami, ani osobami zakonnymi, którzy przez chrzest realizują posłannictwo w Kościele i w świecie. To osoby zarówno pozostające w małżeństwie, jak i osoby żyjące w pojedynkę (czasowo - młodzi, jak i na stałe żyjący w pojedynkę, aby w ten sposób ubogacać wspólnotę Kościoła) (zob. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 31).

Równość w godności i działalności na rzecz Kościoła. Otóż w dokumentach Soboru czytamy, że chociaż jedni ustanowieni są szafarzami sakramentów i pasterzami innych, to jednak "co do godności i wspólnego wszystkim wiernym działania na rzecz budowania Ciała Chrystusowego, panuje wśród wszystkich prawdziwa równość" (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 32).

Rola świeckich w świecie. Ludzie świeccy są powołani do tego, aby być obecnymi i głosić Chrystusa w takich miejscach i okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy Kościół może wzrastać (zob. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 33), czyli we własnych rodzinach, miejscach pracy, środowiskach życia i wypoczynku.

Wzajemna komplementarność świeckich i kapłanów. "Po tym zażyłym obcowaniu z sobą świeckich i pasterzy należy się spodziewać rozlicznych dóbr dla Kościoła: dzięki temu bowiem w świeckich umacnia się poczucie własnej odpowiedzialności, wzmaga się zapał, i siły ludzi świeckich łatwiej łączą się z pracą pasterzy. Ci zaś, wsparci doświadczeniem świeckich, mogą zdobyć celniejszy i odpowiedniejszy osąd zarówno w sprawach duchowych, jak i doczesnych, tak aby cały Kościół, umocniony przez wszystkich swoich członków, skuteczniej pełnił swe posłannictwo dla życia świata" (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 37).

Zadanie

Podziękujcie na modlitwie za swoje powołania do życia w stanie świeckim.

Zapytajcie księdza, jak moglibyście wesprzeć go w przeżywaniu jego powołania i w służbie Kościołowi.