Posłani, aby głosić Chrystusa w rodzinie

3 września 2023

ROZWAŻANIA NA 3 WRZEŚNIA 2023 R.


"Idźcie i wy do mojej winnicy. (Mt 20, 4) To wezwanie dotyczy nie tylko biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, ale wszystkich, także świeckich, których Bóg wzywa osobiście, powierzając im do spełnienia misję w Kościele i w świecie".

Jan Paweł II, Christifideles laici, 2.

Do refleksji

Od momentu chrztu jesteśmy posłani, aby głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie.

Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym człowiek słyszy o Bogu, doświadcza Go, ale równocześnie uczy się dawania świadectwa o Jego miłości.

To rodzice uczą dzieci pierwszych modlitw, czytają im historie biblijne, wspólnie uczestniczą we Mszy Świętej. Z biegiem lat wprowadzają swoje dzieci w kolejne sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, uczą samodzielnego poznawania Boga, życia z Nim na co dzień.

Dzieci także są wobec swoich rodziców świadkami wiary i pobożności. Znamy wiele przykładów, gdy swoją postawą wiary umacniają matkę i ojca. Wzorem takiego postępowania był w ostatnich latach bł. Carlo Acutis, nastolatek, informatyk, który swoją postawą miłości do Boga nawracał nie tylko rówieśników, ale także własną rodzinę.

Oczywiście nie zawsze wiara jest tak silna. Zdarza się, że współmałżonek lub dziecko odchodzi od Pana Boga, obojętnieje, porzuca praktyki religijne. Wtedy warto brać przykład ze św. Moniki: modlić się za osoby, które odeszły od Boga, od żywej relacji z Nim, a jednocześnie zawsze mieć otwarte serce, pełne miłości w stosunku do swoich najbliższych. Św. Monika wyprosiła łaskę nawrócenia dla swojego męża oraz dla syna - św. Augustyna.

Zadanie

Przeczytaj i rozważ wspólnie z rodziną Ewangelię z danej niedzieli. Lekturę warto dostosować do możliwości poznawczych najmłodszych członków rodziny; w tym celu można sięgnąć po Biblię dla dzieci.

Znajdź informacje na temat św. Moniki oraz bł. Carlo Acutisa. Jakie fakty z ich życia mogłyby być inspiracją dla współczesnej rodziny?