Litania do świętego Józefa (tekst uzupełniony)

17 czerwca 2021

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.


Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Opiekunie Odkupiciela,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy obrońco Chrystusa,

Sługo Chrystusa,

Sługo zbawienia,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Podporo w trudnościach,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie wygnańców,

Patronie cierpiących,

Patronie ubogich,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.


P. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.


Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Objaśnienie

Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa pochodzą z następujących źródeł:

Custos Redemptoris - z Adhortacji Apostolskiej "Redemptoris Custos" św. Jana Pawła II. Pomimo, że tytuł tej adhortacji ma oficjalne tłumaczenie "Opiekun Zbawiciela", jednak bardziej dosłowne i wierne łacinie znaczenie "Redemptor" to "Odkupiciel".

Servus Christi - z homilii św. Pawła VI z 19 marca 1966, przywołane w adhortacji "Redemptoris Custos" i w liście "Patris Corde". Wprawdzie w oryginalnym tekście homilii Papieża używa się wyrażenia "Mesjasz" ("a servizio del Messia"), jednak kierując się podobieństwem do tekstu łacińskiego zachowano propozycję z użyciem wyrażenia "Chrystus".

Minister salutis - z homilii św. Jana Chryzostoma do Ewangelii wg św. Mateusza, przywołane w adhortacji "Redemptoris Custos". Dosłowne tłumaczenie to "sługa", które wybrano w niniejszej propozycji ze świadomością, że obok już jest wezwanie "sługo Mesjasza" z użytym innym terminem łacińskim (servus). Język łaciński jest w tej dziedzinie bogatszy i chociaż w polskich tłumaczeniach "minister" czasami oddaje się terminem "szafarz", to jednak w przypadku omawianego tytułu lepiej brzmi "sługa".

Fulcimen in difficultatibus - z listu apostolskiego Papieża Franciszka "Patris corde" (Wstęp). W tekście polskim tego listu pada wyrażenie "pomocnik w chwilach trudnych", natomiast "fulcimen" oznacza dosłownie podporę, kolumnę. W tym proponuje się powtórzyć polskie słowo "podporo", które już pada obok w zwrocie "podporo rodzin" (z użyciem łacińskiego "columen", czyli innego zwrotu).

Patronus exsulum - z listu apostolskiego Papieża Franciszka "Patris corde", w polskiej wersji proponuje się termin "wygnańcy" jako identyczny z polskim tekstem listu Papieża (nr 5).

Patronus afflictorum - z listu apostolskiego Papieża Franciszka "Patris corde", w polskiej wersji proponuje się termin "cierpiących" jako identyczny z polskim tekstem listu Papieża (nr 5).

Patronus pauperum - z listu apostolskiego Papieża Franciszka "Patris corde", w polskiej wersji proponuje się termin "ubogich" jako identyczny z polskim tekstem listu Papieża (nr 5).