List Pasterski Biskupa Opolskiego z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w roku 2023

22 stycznia 2023

Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17)

Drodzy Diecezjanie!

Od ponad stu lat, w dniach od 18 do 25 stycznia, chrześcijanie na całym świecie podejmują wspólną modlitwę o jedność w Chrystusowym Kościele. Tym razem, w jakże trudnym i niepewnym czasie, naznaczonym kryzysami, a przede wszystkim bratobójczą wojną w Ukrainie, ekumenicznie chcemy również błagać dobrego Boga o pokój dla Ukrainy i dla całego świata. Solidaryzujemy się z cierpiącymi mieszkańcami Ukrainy i z ofiarami wszystkich wojen na świecie. Jako chrześcijanie chcemy wspólnie prosić Boga, aby skruszył zatwardziałe umysły i serca agresorów, umacniał nadzieję cierpiących, a ofiary wojny przyjął do grona zbawionych.

1. Być niezłomnym świadkiem Jezusa Chrystusa

Chrześcijanie reprezentujący Radę Kościołów Minnesoty (USA) zaproponowali, by tegoroczny czas wspólnej modlitwy o jedność i pokój przebiegał pod jakże znamiennym i aktualnym w dzisiejszych czasach hasłem: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1,17). Nawiązali do własnych historycznych doświadczeń, kiedy to nierówności rasowe i wewnętrzne problemy w Minnesocie doprowadziły do cierpienia i śmierci wielu rdzennych mieszkańców tego stanu. W 1862 r. odbyła się tam największa masowa egzekucja w historii USA. Po tzw. powstaniu Dakotów, dzień po Bożym Narodzeniu, powieszono 38 członków rdzennej ludności. Skazani, przed śmiercią, solidarnie wyśpiewali hymn: Liczne i wielkie, Boże, są Twoje dzieła, stając się w ten sposób świadkami wiary w Jezusa Chrystusa i w Jego zwycięstwo nad złem i śmiercią. Ich mężne świadectwo wiary, niezłomność zawierzenia Bogu siebie, swoich rodzin i ojczyzny w obliczu niesprawiedliwej śmierci, może dziś być dla wielu ludzi dotkniętych cierpieniami wojny swego rodzaju punktem odniesienia, że ostatecznie zło zawsze przegrywa, a jedynie dobro ma w sobie dynamizm jednoczenia. Stąd zachęta św. Pawła, aby w czynieniu dobra nigdy nie ustawać (por. Ga 6,9).

2. Czynić dobro

Wojna w Ukrainie jest dla wszystkich sprawdzianem dojrzałości człowieczeństwa, a dla chrześcijan weryfikacją wiarygodności życia Ewangelią Chrystusa. Ukraina stała się "ziemią męczenników". Zabito tam tysiące niewinnych ludzi, w tym setki dzieci, starców, kobiet i mężczyzn, nie mających nic wspólnego z działaniami wojennymi. Zrównano z ziemią całe miasta i wsie. Ci, którzy przeżyli, często pozbawieni zostali dachu nad głową, dorobku wielu pokoleń, a zwłaszcza poczucia bezpieczeństwa.

By ratować życie własne i swoich rodzin, zmuszeni są do porzucania swoich domów i do podjęcia decyzji o "tułaczce" w nieznane. W tym czasie wielu z nich dotarło także do diecezji opolskiej.

Z całego serca jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w dzieło przyjęcia i pomocy przybywającym do nas ofiarom wojny. Otworzyliście dla nich swoje serca i domy, często decydując się na znaczne pogorszenie standardu własnych warunków życiowych. Jestem przekonany, że to piękne świadectwo czynienia dobra będzie owocowało w naszym życiu rodzinnym, parafialnym i społecznym, w pokoleniach naszych dzieci i wnuków. Bo jak mówi łacińskie przysłowie: Słowa pouczają, a czyny pociągają. Dbajmy o to, by dalej w ten sposób wspierać każdego człowieka w potrzebie, okazywać sobie nawzajem jak najwięcej dobroci, serdeczności, czułości i przykładem takiego postępowania rozwijać dobroć i miłość w sercach dzieci i młodzieży.

3. Szukać sprawiedliwości

To wyzwanie jest dla nas znacznie mniej zrozumiałe. Dzieje się tak dlatego, że w naszej codzienności funkcjonuje zawężone i bardzo jurydyczne rozumienie sprawiedliwości, którą kojarzymy najczęściej z bezstronnym wyrokiem. Za sprawiedliwe uznaje się postępowanie człowieka zgodne z prawem, a dbanie o sprawiedliwość to czuwanie, by prawo było respektowane i troszczenie się o to, by każdy otrzymał, co mu się należy.

Tymczasem w Biblii mamy o wiele szersze i głębsze rozumienie sprawiedliwości. Wołając "szukajcie sprawiedliwości", prorok Izajasz wzywa Izraelitów do postępowania na miarę Bożego pouczenia. Dlatego prorocy zapewniali, że wykonywanie sprawiedliwości jest Panu milsze niż krwawa ofiara, ponieważ oznacza życie zgodne z wolą Bożą. Chodzi nie tylko o wypełnianie przykazań, lecz także o pokorne obcowanie z Bogiem. Dlatego w Nowym Testamencie Pan Jezus jest uosobieniem tak rozumianej sprawiedliwości. Okazuje się bowiem, że w szukaniu sprawiedliwości najważniejsze jest zatroskanie o dobrą relację z Bogiem, którą warunkuje nasza pokora, uniżenie.

Mamy więc o co zabiegać, a dla naszej wspólnej modlitwy ukazuje się jakże ważna intencja. Zajęci mocno doczesnością, zaspokajaniem swoich dążeń, pragnień, potrzeb i dochodzeniem swoich praw zaniedbujemy poszukiwanie sprawiedliwości, którą Bóg nam oferuje na drodze budowania z Nim, jeśli nie zażyłej, to przynajmniej poprawnej relacji, opartej na pokorze i posłuszeństwie. Jako wyznawcy Chrystusa urzeczywistnianie takiej sprawiedliwości jesteśmy winni światu, dla którego mamy być światłością. Tego świadectwa sprawiedliwego życia, nas chrześcijan, bardzo potrzebuje nasze społeczeństwo udręczone toksycznymi sporami, konfliktami, podziałami, które w roku wyborczym mogą się jeszcze nasilić, mogą przynieść wiele krzywd i zranień i dać wiele zgorszenia młodemu pokoleniu. Weźmy więc sobie mocno do serca te słowa wezwania Bożego przypomniane nam przez chrześcijan z Minnesoty. I prośmy Ducha Świętego, by nas prowadził i pomógł kroczyć drogą sprawiedliwości, czyli za Jezusem, w jedności z Nim i między nami, prawdziwie po Bożemu, tak jak chce Bóg, Ojciec nas wszystkich.

4. Wziąć udział w modlitwie o jedność i pokój

Drodzy Diecezjanie, zapraszam Was wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach i spotkaniach ekumenicznych, o których informuje, dołączony do listu, program diecezjalnych obchodów tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zapraszam również do organizowania w parafiach jeszcze innych nabożeństw ekumenicznych z modlitwą o jedność i pokój. Do opolskiego kościoła seminaryjno-akademickiego zapraszam w dniu 18 stycznia o godz. 17.00 na nabożeństwo rozpoczynające tegoroczną modlitwę ekumeniczną, a w niedzielę 22 stycznia o godz. 16.00 zapraszam młodzież z całej diecezji na Ekumeniczną Modlitwę Młodych. Zapraszam również do udziału w wydarzeniach naukowych i kulturalnych przewidzianych w programie diecezjalnym. Modlitwa o jedność w Chrystusowym Kościele i o pokój dla Ukrainy i całego świata niech będzie wyrazem duchowej solidarności z udręczonym narodem ukraińskim i z wszystkimi ofiarami wojen na świecie. Niech otworzy nasze serca na pomoc uchodźcom, wszystkim poszkodowanym i potrzebującym naszego wsparcia. Wraz z innymi wyznawcami Chrystusa błagajmy również Boga, który jest Źródłem wszelkiego pokoju, by swoją łaskawością skruszył twarde serca i umysły tych, którzy nie czynią pokoju, lecz szerzą niezgodę, nienawiść, śmierć i zniszczenie.

Na wszystkie dni Nowego Roku, wszelki trud szukania sprawiedliwości i czynienia dobra z serca Wam błogosławię.

Wasz Biskup † Andrzej Czaja