Moje miejsce w parafii

ROZWAŻANIA NA 24 LISTOPADA 2024 R.


"Parafia dostarcza wyraźnego przykładu wspólnotowego apostolstwa, gromadząc w jedno wszelką, występującą w niej różnoraką aktywność ludzką i wszczepiając ją w powszechność Kościoła".

Obraz

Do refleksji

W Dekrecie o apostolstwie świeckich (nr 10) Sobór wyznacza przestrzenie zaangażowania się świeckich w życie parafii. Mają oni między innymi:

ożywiać ducha zarówno pasterzy, jak i reszty wiernych;

brać czynny udział w życiu liturgicznym wspólnoty - w tym angażować się w oprawę liturgiczną Mszy i nabożeństw;

współpracować w głoszeniu słowa Bożego - szczególnie przez katechizację i ewangelizację;

oddawać na usługi swoją fachową wiedzę, usprawniać pracę duszpasterską oraz zarządzanie dobrami kościelnymi;

przedstawiać własne problemy i problemy świata oraz sprawy zbawienia w celu ich omówienia i rozwiązania;

współpracować w miarę możliwości we wszystkich działaniach apostolskich i misyjnych swojej wspólnoty.

Wszelka jednak działalność świeckich powinna się odbywać w ścisłej jedności z kapłanami, którym Pan Bóg powierzył rolę kierowania swoim Kościołem.

Zadanie

Pomyśl, w jaki sposób możesz wnieść swój wkład we wspólnotę parafialną. Umów się na rozmowę z proboszczem, zapytaj o potrzeby parafialne, zaproponuj mu swoją pomoc (w miarę swoich możliwości i kompetencji).