Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 12 maja 2024

12 maja 2024

Refleksja

Św. Jan Paweł II mówił w Krakowie 10 czerwca 1979 m.in.: "Człowiek każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości i narody idą przed siebie i ludzkość cała. Iść przed siebie to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu".

Wniebowstąpienie Pańskie, które stanowi tajemnicę zamykającą ziemskie życie Chrystusa, rozpoczyna życie Kościoła. Przypomina nam jednocześnie, że mamy iść przed siebie ze świadomością, że zdążamy do celu, jakim jest niebo, dom Ojca. Droga do Nieba wiedzie przez szarą codzienność, w której z jednej strony mamy unikać grzechów, a z drugiej - żyć w stanie łaski uświęcającej. A to zakłada roztropność postępowania i przewidywanie konsekwencji tego, co czynimy. Czy my idziemy tą drogą?

W "Credo" wyznajemy, że Jezus "wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca". Ta prawda stanowi zaproszenie dla wierzących w Niego, aby nie szukali nieba daleko od ziemi, nie szukali szczęścia dopiero po śmierci. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby dostrzec w nim Chrystusa, który jest za obłokiem doczesności, różnych ludzkich wad, czasami grzechu. Kiedy podążamy do niebieskiego celu, największym skarbem jest stan łaski uświęcającej, zjednoczenie z Bogiem, jest nim Jezus Chrystus. Ze spotkania z Panem, który wśród radości wstępuje do nieba, płynie Jego wezwanie - nakaz misyjny: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu". Odnosi się to do wszystkich ochrzczonych, którzy w mocy Ducha Świętego wyruszą z orędziem Dobrej Nowiny. I w ten sposób staną się świadkami Zmartwychwstałego. Świadek to ten, kto potwierdza, poświadcza coś, ale tylko to, co widział, słyszał lub czego doświadczył osobiście. To ten, kto wyznaje wiarę, wyjaśnia ją słowem i przykładem życia.

ks. Leszek Smoliński

Złota myśl tygodnia

Nie można się bać, że będą się z Ciebie śmiali. Perły leżą czasem gdzieś pod koszem na stacji benzynowej. Perły znajduje się pod zardzewiałym samochodem. Trzeba się tylko schylić po taką perłę.

ks. Piotr Pawlukiewicz

Na wesoło

Kiedy Pan Jezus zgrzeszył?

Gdy miał 12 lat, bo jest napisane: "I zwinąwszy księgi odszedł".

Patron tygodnia - 13 maja

św. Serwacy

Serwacy po 345 r. był biskupem w Tongres (Tongeren, najstarsze miasto Belgii). Pełnił ten urząd przez 37 lat. Pochodził prawdopodobnie z Armenii. Bywa utożsamiany z Sarbatiosem, jednym z biskupów pozostających w ostrej opozycji wobec arian na synodzie w Rimini (359), który poparł uchwały Soboru Nicejskiego I (325), potępiające błędy Ariusza. Miał gościć św. Atanazego wygnanego ze swej biskupiej stolicy przez arian. Razem z nim uczestniczył w synodzie w Trierze w 346 r.

Według świadectwa św. Grzegorza z Tours, Serwacy wiele podróżował. Dwukrotnie miał odwiedzać Rzym (w 366 i 384 r.). Był szczególnym czcicielem Najświętszej Maryi Panny. Dlatego ku Jej czci ufundował i poświęcił dwa kościoły: w Tongres i w Maastricht. Zmarł w Maastricht prawdopodobnie 13 maja 384 r., choć hagiografowie nie są w tej sprawie zgodni; przypuszcza się, że mógł umrzeć w Tongeren, a relikwie znacznie później zostały przeniesione do Maastricht, gdzie znajdują się do dzisiaj. Zaraz po śmierci Serwacy zaczął odbierać cześć od wiernych. Wystawiono także niebawem na jego grobie najpierw kaplicę, a potem kościół. Kiedy zniszczyli go Normanowie w 881 roku, został jeszcze piękniej odbudowany w 1039 roku. Wśród znakomitych osób, które pielgrzymowały do grobu św. Serwacego, byli cesarze Karol Wielki, Henryk III i Maksymilian, a także św. Bernard, św. Norbert i inni.

Św. Serwacego obrali za swojego patrona hutnicy, stolarze oraz uprawiający winorośl. Wzywano go także jako patrona od urodzajów, patrona od gorączki (febry) i reumatyzmu. Orędownik podczas przymrozków. Patron diecezji w Worms (Wormacja w południowo-zachodnich Niemczech) i miasta Maastricht w Holandii.

W ludowej tradycji św. Serwacy jest jednym z "zimnych ogrodników", razem ze św. Pankracym (12 maja) i św. Bonifacym (14 maja). Zimni ogrodnicy i św. Zofia (15 maja) - to ostatnie dni wiosennych przymrozków, które grożą roślinom.

Opowiadanie

Plan

Podczas Wniebowstąpienia Jezus rzucił okiem w kierunku ziemi znikającej w ciemności. Tylko nieliczne, maleńkie światła błyszczały nieśmiało w mieście Jeruzalem.

Archanioł Gabriel, który przybył na powitanie Jezusa, zapytał:

Panie, co to za światełka?

To moi uczniowie, zgromadzeni na modlitwie wokół mojej Matki. Mam plan, że jak tylko wstąpię do nieba, wyślę im mojego Ducha Świętego, aby te drżące płomyczki stały się nieugaszonym ogniem, powoli rozpalającym miłość wśród wszystkich narodów ziemi!

Archanioł Gabriel ośmielił się ponownie zapytać:

A co zrobisz, Panie, jeśli ten plan się nie powiedzie?

Po chwili ciszy Pan odpowiedział mu łagodnie:

Ale Ja nie mam innego planu...

Jesteś małą lampeczką, drżącą pośród niezmierzonego mroku.

Ale stanowisz część Bożego planu. I jesteś niezastąpiony.

Ponieważ nie ma innego planu.

Wierzę w Kościół - katechezy o Domu Bożym dla nas cz. 77.

Realizacja apostolstwa obejmuje wypełnianie trojakiej funkcji, wspólnej wszystkim wiernym: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Funkcję kapłańską świecy wypełniają przez ofiarowanie Bogu, zwłaszcza w Eucharystii, siebie i swojej aktywności w świecie, życia rodzinnego i codziennej pracy, wypoczynku i cierpliwie znoszonych utrapień (por. Rz 12,1-2). Wypełnianie funkcji prorockiej polega na posłuszeństwie Ewangelii, odważnym głoszeniu jej w środowisku życia i pracy oraz demaskowaniu wszelkich przejawów antykultury, faryzeizmu i duchowej śmierci. Natomiast realizacja funkcji królewskiej dokonuje się poprzez przesycanie Ewangelią codziennego życia, kultury, struktur społeczno-gospodarczych i politycznych. Oznacza duchową walkę z panowaniem grzechu (por. Rz 6,12) i naśladowanie Chrystusowego stylu życia w darze, naśladowanie Jego służby (por. ChL 14).

Oczywiście zadanie angażowania się świeckich w ewangeliczną przemianę świata nie wyklucza ich roli wewnątrz Kościoła. Nie mogą być tylko przedmiotem duszpasterskiej troski duchowieństwa. Ponieważ są Kościołem, z jednej strony - nie są wolni od odpowiedzialności za rozwój Kościoła, w tym i za własny rozwój, a z drugiej - mają możliwość różnorakiej aktywności w Kościele, zwłaszcza w jego szeroko rozumianej diakonii caritas.

Wierni świeccy mogą też podejmować zadania i funkcje związane z urzędem pasterza, które nie wymagają święceń: mogą się angażować w: katechizacji, nauczaniu teologii, kościelnych mediach, liturgii. Świecki działa wówczas jako nadzwyczajny szafarz (np. katecheta, lektor, akolita), ale potrzebuje ku temu upoważnienia kompetentnej władzy (tzw. misji kanonicznej). Dlatego nie ma mowy o zatrudnieniu katechety w szkole bez zgody władzy kościelnej.

bp Andrzej Czaja