Bierzowanie

12 czerwca 2020

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;

ściślej jednoczy nas z Chrystusem;

pomnaża w nas dary Ducha Świętego;

udoskonala naszą więź z Kościołem;

udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy w2*Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303)

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjęcie go jest świadomym potwierdzeniem wiary otrzymanej na chrzcie i wymaga gotowości, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny wyznawać swoją wiarę i bronić jej.

FORMALNOŚCI

Sakrament bierzmowania musi być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem duchowym i formalnym i obejmuje ostatnią klasę Szkoły Podstawowej. Oczywiście do tego sakramentu mogą przystąpić także osoby starsze. Nie jest on bezpośrednio związany z wiekiem, ani ze szkołą.

Miejscem przyjmowania sakramentu bierzmowania i przygotowania do niego, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, jest własna parafia - parafia miejsca zamieszkania (a nie np. parafia szkoły).

Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu.

W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania - nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania:

w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;

sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;

zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;

uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;

odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

ŚWIADKOWIE

Świadkami przy Sakramencie Bierzmowania mogą być osoby, które przyjęły: Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami wierzącymi i praktykującymi.

Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko "od święta", nie uczęszczający na katechezę szkolną).

Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.