Boży plan budowania Kościoła

8 stycznia 2023

ROZWAŻANIA NA 8 STYCZNIA 2023 R.


"Odwieczny Ojciec, (...) stworzył cały świat, (...) w swoim Synu: »Wierzących w Chrystusa postanowił zwołać w Kościół święty«. Ta »rodzina Boża« konstytuuje się i urzeczywistnia stopniowo w ciągu kolejnych etapów historii ludzkiej, według postanowień Ojca: Kościół więc «zapowiedziany w figurach już od początku świata, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, założony w «czasach ostatecznych», został ukazany przez wylanie Ducha, a osiągnie swoje wypełnienie w chwale na końcu wieków".

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 759.

"Również i wy, jako żywe kamienie, służycie do budowy duchowego domu".

1P 2,5.

Do refleksji

Pan Bóg stworzył świat i człowieka z miłości. W swoim planie chciał, aby człowiek żył w bliskości z Nim. Dlatego też już od stworzenia świata przygotowuje swój Kościół: powołuje ludzi, którzy będą z pokolenie na pokolenia odpowiadać miłością na Jego miłość. Przygotowaniem Kościoła jest cała historia Starego Testamentu, podczas której Bóg troszczy się o Naród Wybrany, prowadzi go, opiekuje się nim, a jeśli jest taka potrzeba, również karci i wzywa do nawrócenia.

W końcu posyła na świat swojego Syna, aby swoim życiem, nauczaniem, ale przede wszystkim męką, śmiercią i zmartwychwstaniem umożliwił nam ponownie pełne zjednoczenie z Bogiem. Chrystus ustanawia Kościół, Nowy Lud, odkupiony z grzechów, który ukazuje się w całej pełni w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty zstępuje na apostołów, a ci wyruszają w świat nauczając wszystkie narody. Tak się dzieje i będzie działo aż po kres czasów, gdy wszyscy na nowo zjednoczymy się z Bogiem w Jego Domu.

Zadanie

Także my uczestniczymy w tej sztafecie dziejów, także my mamy swój wkład rozwój Kościoła.

Jaki jest mój udział w budowanie Kościoła na ziemi?

Co robię, aby inni, których spotykam na swojej drodze, (szczególnie najbliżsi) mogli żyć w łączności z Panem Bogiem?