RÓŻANIEC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM

23 października 2019

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie

Nie bój się, Maryjo! Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Emmanuel.

Słowa Archanioła Gabriela przyniosły Maryi wielką radość - jej życie całkowicie ulegnie zmianie, gdyż stanie się Matką Boga. Boże macierzyństwo nie jest dla Niej powodem smutku, jest źródłem wielkiej radości. Scena zwiastowania dotyczy nas w dwójnasób. Z jednej strony jesteśmy posłani do tego, by przekazywać innym Dobrą Nowinę, a z drugiej, by słowo Boże pokornie przyjmować do serca i je wypełniać, jak uczyniła to Maryja.

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, objawiaj nam Słowo Życia, Dobrą Nowinę, którą będziemy ogłaszać światu i ucz nas, byśmy z pokorą przyjmowali i wypełniali ją w swoim sercu.

Nawiedzenie

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Każdy z nas kogoś odwiedził, komuś pomógł, bezinteresownie, z potrzeby serca. I choć może nie planował udzielać pomocy, widząc osobę, która jej potrzebuje, wyciągnął rękę. Maryja, właśnie z natchnienia Ducha, pobiegła do Elżbiety, by jej pomóc, choć sama potrzebowała pomocy. Uczyniła to z potrzeby serca. Miłość do Boga trzeba sprawdzać miłością do tych, którzy potrzebują naszej służby. Święty Michale Archaniele, posłanniku Boga, otaczaj nas opieką tak, jak Maryja otoczyła opieką swą krewną Elżbietę. Ucz nas także, że kochać to znaczy służyć, a służąc z pokorą sławić Pana za wielkie rzeczy, których dokonuje w naszych sercach.

Narodzenie

Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego Pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie.

Obietnica dana przez Boga wypełniła się. Miejsce, w którym przyszedł na świat Jezus, nie zapowiadało Jego królewskości - ubogi żłób, otoczenie zwierząt. Jednak w tej prostocie dokonywały się rzeczy niezwykłe - zewsząd przybiegali pasterze, by oddać pokłon Dziecięciu. Przybyli też Trzej Królowie, by uniżyć się przed Tym, który jest od nich większy. Aniołowie radowali się z narodzenia Pana. Opowiadali pasterzom o tym, co wydarzyło się w Betlejem, śpiewając chwałę na wysokości Bogu, a na ziemi pokój.

Święty Michale Archaniele, aniele pokoju, ucz mnie w każdym czasie śpiewać Bogu hymn uwielbienia razem z zastępami aniołów w niebie. Uczyń mnie zwiastunem pokoju wśród innych ludzi.

Ofiarowanie

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.

Ofiarowanie człowieka dokonuje się przez chrzest św. Odradzamy się jako dzieci Boże i zostajemy włączeni do Kościoła. Ale to pierwsze ofiarowanie wymaga od nas nieustannej troski i dbałości o przekazany skarb wiary. Ciągle na nowo czynić dar - ofiarowania siebie samego.

Święty Michale Archaniele, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze, pomóż mi składać siebie Bogu w ofierze. Ucz mnie składać ofiary ze swego życia: z radości i smutku, w chwilach powodzenia i niedostatku.

Znalezienie

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.

Kto w życiu stracił bliską osobę - dziecko, któregoś z rodziców, przyjaciela, ten wie, co czuła Maryja. I tak, jak każda matka, z pośpiechem ruszyła w poszukiwaniu swego dziecka. Strata kogoś bliskiego jest chyba największym bólem. Przenikające się uczucia strachu i tęsknoty przeszywają do głębi serce. Największym jednak bólem jest stracić Boga a pozwolić na grzech.

Święty Michale Archaniele, prowadzący dusze do wiecznej światłości, dopomóż, bym nigdy nie stracił Chrystusa z oczu. A gdy grzech przysłoni mi Jego twarz, pomóż zerwać z grzechem i dać się odnaleźć Temu, który zwyciężył mój grzech.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Chrzest w Jordanie

A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica.

Nad Jezusem otworzyło się niebo i Ojciec zapewnił, że to jest Jego umiłowany Syn. Każdy z nas przez chrzest święty, stał się umiłowanym synem, umiłowaną córką Boga. Chrzest staje się dla nas bramą sakramentów, odradza nas jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa, włącza do wspólnoty Kościoła.

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, pomagaj mi wyrzekać się zła. Czuwaj nad moim powołaniem. Pomóż je odczytać i wytrwać na drodze, którą przygotował mi umiłowany Syn Boga Ojca.

Cud w Kanie Galilejskiej

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie.

Maryja, jak dobra matka, całym sercem pragnie pomóc i głęboko ufa, że Jezus to uczyni. Maryja zaprasza, aby wejść na drogę pełnienia woli Bożej. Zauważenie drugiego człowieka i pomoc potrzebującym, jest naszym obowiązkiem i słodkim prawem miłości. Nieść pomoc to pełnić wolę Bożą.

Święty Michale Archaniele, dobroczyńco sławiących cię narodów, nie pozwól, bym zmarnował jakąkolwiek okazję do czynienia dobra. Niech czynić wszystko dla Jezusa będzie czynieniem dobra dla bliźniego.

Wezwanie do nawrócenia i głoszenie Ewangelii

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

Każdy, kto w swoim życiu jest blisko Kościoła, może pomyśleć, że nie potrzebuje nawrócenia. Żyje według przykazań, kocha bliźnich, nie zaniedbuje praktyk religijnych. Głosić Ewangelię - takie zadanie zostawił Chrystus swoim Apostołom. Ale ta misja dotyczy każdego z nas. W tym wszystkim chodzi o to, by życiem świadczyć o Jezusie. Do tego jesteśmy wezwani.

Święty Michale Archaniele, posłanniku Boga, pomagaj mi odkrywać prawdę, że jestem posłany, daj mi łaskę wytrwałości, abym nie przestawał się nawracać.

Przemienienie na Górze Tabor

Jezus zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

Jezus jest światłością świata, światłem dla mnie i mego życia. Ta światłość obejmuje wszystkich grzeszników niezmierzonym blaskiem miłości miłosiernej. My ciągle dostrzegamy potrzebę zmiany swojego zachowania, charakteru, nawyków, postrzegania świata, odnoszenia się do najbliższych, powstawania z upadków. Pamiętajmy, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Z pomocą Jezusa wszystko przychodzi łatwiej. Bo Jezus ma moc uzdrowienia, przebaczenia i przemiany.

Święty Michale Archaniele, dzielny w walce, za każdym razem, gdy chcę rozpocząć pracę nad sobą, przypomnij mi i nakieruj na Tego, który jest Lekarzem. On mam moc uleczyć i przemienić moje serce.

Ustanowienie Eucharystii

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.

Chleb, który spożywamy każdego dnia, zaspakaja nasz głód i gwarantuje przeżycie. Człowiek, modląc się o chleb powszedni, ma na myśli całość pożywienia, którym karmi się na co dzień i o który zabiega. Jezus daje inny chleb, gwarantujący nieśmiertelność. Chleb, którym jest On sam, daje życie wieczne w pełni szczęścia i radości.

Święty Michale Archaniele, zaszczycie nieba, który nieustannie adorujesz Jezusa w Najświętszym Sakramencie, spraw, abym na końcu czasów mógł razem z Tobą śpiewać pieśń uwielbienia za dar Eucharystii.

TAJEMNICE BOLESNE

Ogrójec

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił.

Godzina cierpienia zbliżała się nieuchronnie. Jezus wiedział, jak wielki ból sprawią Mu oprawcy. Scena modlitwy w Ogrójcu jest dla nas lekcją troski i pokory. Dla nas, którzy niejednokrotnie stajemy w obliczu cierpienia z powodu choroby w rodzinie, zniewolenia, nałogu, śmierci. Bądźmy zatroskani o innych, o ich dobro, bo nigdy nie wiemy, czy nasz brat lub siostra, nie mają większego cierpienia od nas. Ogrójec jest lekcją pokory, uczy z wiarą przyjmować wolę samego Boga.

Święty Michale Archaniele, miłośniku prawdy i pokory, kiedy przyjdzie cierpienie, wspieraj nas swoją łaską. Posyłaj aniołów, aby pomagali nam w najtrudniejszych chwilach życia.

Biczowanie

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.

Znieść cierpienie w milczeniu, to wielka sztuka. Jezus milczał i w milczeniu modlił się za tych, którzy chcieli Jego śmierci. W milczeniu przyjmował kolejne niesprawiedliwe wyroki. Ile razy przyszło nam wydać na kogoś wyrok. Nieświadomie skazać kogoś na samotność, cierpienie i łzy. Ile to razy ktoś nas osądził, choć mieliśmy pewność, że jesteśmy bez winy. Jaka była wtedy nasza reakcja?

Święty Michale Archaniele, wzorze modlitwy i ofiary, ucz nas przyjmować z pokorą cierpienie i w nim ofiarować Bogu tych, którzy nas osądzają, skazują na osamotnienie i ból. Ucz nas łagodności, byśmy nie sądzili tych, którzy nic nam nie zawinili.

Cierniem ukoronowanie

Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę.

Wyśmiany i opluty Król. Zamiast królewskich szat - szkarłat. Zamiast korony - wieniec z cierni. Zamiast berła - trzcina. Żołnierze, patrząc na Jezusa, dobrze się bawili. Jezus, patrząc na żołnierzy, litował się. Wiedział, że to cierpienie jest potrzebne dla zbawienia świata. Przyjąć w życiu koronę cierpienia, to nie takie proste zadanie. Ale chrześcijaństwo potrzebuje ofiary.

Święty Michale Archaniele, przykładzie bogomyślności, gdy zabraknie mi sił w znoszeniu obelg dla Chrystusa, umocnij mnie, bym nigdy nie wyparł się korony cierpienia, która przyniesie mi prawdziwie królowanie z Chrystusem w niebie.

Droga Krzyżowa

On sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

Droga na Golgotę była wąska i kręta. Wielki krzyż był bardzo ciężki. Jezus nie miał już siły, upada pod ciężarem krzyża. Czasem wydaje się, że nasze życie to droga krzyżowa. Tak nam ciężko. Ale nasz krzyż jest do nas najbardziej dopasowany. Szukamy Szymona z Cyreny, żeby nam pomógł. Kto jednak chce zmniejszyć swoje cierpienia, sam powinien stać się Szymonem. Gdy pomagamy innym, wtedy najbardziej pomagamy sobie, a Bóg nam to wynagrodzi.

Święty Michale Archaniele, przewodniku dusz do nieba, dopomóż, abym zawsze pragnął zbawienia dla siebie i innych. Spraw, bym zawsze pragnął życia wiecznego.

Śmierć

Jezus rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha.

Siedem ostatnich słów, które wypowiedział Chrystus z krzyża. Słowa, które choć są rozproszone w czterech Ewangeliach, tworzą testament przebaczenia. W nich zawarta jest cała nauka, która głoszona przez Jezusa znalazła dopełnienie na krzyżu. Gdyby Tobie przyszło wypełnić wolę Boga, umrzeć na krzyżu dla zbawienia ludzi, przyjąłbyś to z ufnością? Czy byłbyś w stanie umrzeć z miłości?

Święty Michale Archaniele, duchu wszystkim usługujący, ucz mnie przyjmować krzyż z wiarą, że cierpienie prowadzi do radości zmartwychwstania.

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie

Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego: powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.

Chrystus wstaje z grobu. Ten, który umarł, znów żyje, jest ze swoimi uczniami, łamie chleb i błogosławi. Uczniowie wybrali się do Emaus i w drodze spotkali Jezusa. Rozmawiali z Nim, choć nie wiedzieli, że to ich Pan. Jestem zaproszony, aby ciągle powstawać do nowego życia i rozmawiać z Jezusem. Jestem zaproszony przez sakrament pokuty do szczególnego spotkania z Nim przy stole Eucharystii.

Święty Michale Archaniele, zwiastunie zbawienia, spraw, abym przepełniony miłością do Chrystusa, przekazywał radosną wieść zmartwychwstania tym, którzy żyją w mroku śmierci.

Wniebowstąpienie

Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.

Nikt nie lubi pożegnań, szczególnie tych ostatnich. I pewnie każdy z nas, stając w progu takich doświadczeń, jest w stanie zrobić wszystko, by zatrzymać bliską osobę przy sobie. Chrystus, wypełniwszy do końca wolę Ojca, otoczony chwałą wstępuje do nieba. I tak jak uczniowie, stalibyśmy i wpatrywali się w obłok, który zabrał Chrystusa sprzed ich oczu. Ale aniołowie rozmawiający z uczniami przypominają, że Jezus powróci. Dlatego trwamy w oczekiwaniu na Jego przyjście.

Święty Michale Archaniele, rządco dworu niebieskiego, dodaj mi siły i wytrwałości, abym nie ustał w drodze do nieba na spotkanie z moim Panem.

Zesłanie Ducha Świętego

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dzień zesłania Ducha Świętego jest dniem narodzin Kościoła, który otrzymał ożywiające tchnienie oraz dary i charyzmaty. Dary Ducha Świętego nie są zarezerwowane tylko dla niektórych. One są dla każdego człowieka. Otwarci na charyzmaty i łaski, prośmy o Ducha męstwa i odwagi, by skutecznie walczyć z pokusami złego ducha. Święty Michale Archaniele, warownio ludu Bożego, w mocy Ducha Świętego naucz mnie skutecznie odrzucać pociski złego, abym zawsze umiał wybierać wolność, którą mam w Jezusie Chrystusie.

Wniebowzięcie

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem.

Maryja została dana Jezusowi przez Boga jako Matka. Była z Nim w Betlejem, gdzie się narodził, w Nazarecie, gdzie wzrastał, na Kalwarii, gdzie realizował najważniejszy etap swojej misji - zbawienie świata. Matka jest blisko swojego dziecka. Ona pociesza, przytula, a kiedy trzeba - upomina. Jest zawsze blisko. Zaśnięcie Maryi było zarazem przejściem do chwały Wniebowzięcia z duszą i ciałem, by być blisko Swojego Syna.

Święty Michale Archaniele, prowadzący dusze do wiecznej światłości, który cieszysz się pięknem i nieustanną obecnością swojej Królowej, wyjednaj mi łaskę szczególnego z Nią zjednoczenia, bo będąc w ramionach Matki, nie muszę się o nic trwożyć.

Ukoronowanie

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na tronie.

Maryja odniosła zwycięstwo. Królowanie Maryi oznacza świadczenie miłości i opieki tym, dla których stała się Matką. Maryja jest Królową naszych myśli, czynów, naszych rodzin i narodu. Z Jej królowania raduje się całe niebo i ziemia. Zaprośmy Ją do szczególnego królowania w naszym życiu. Idźmy za Nią na spotkanie, gdzie wszyscy będziemy królować w chwale nieba.

Święty Michale Archaniele, rycerzu Bogarodzicy, daj mi łaskę zapatrzenia się w piękno Maryi, Królowej i Wspomożycielki. W piękno Tej, która jest ozdobą nieba.